درباره ما | Next.js Blog Example with

ما کی هستیم انگلیسی

آنلاین یک جامعه ای از معلمان و دانشآموزان علاقمند از سراسر جهان است. اهداف ما ایجاد یک پلتفرم برای یادگیری و توسعه زبان است و ما برای دانشآموزان یک محیط ایمن و جذاب برای یادگیری زبان انگلیسی ایجاد میکنیم.

چه کارهایی انجام میدهیم

انگلیسی آنلاین یک مجموعه کامل از خدمات برای دانشآموزان از همه سطوح ارائه میدهیم. ما گروههای بحثی، تدریس تکبهتک و درسهای ویدئویی ارائه میدهیم. همچنین یک کتابخانه از منابع مفید برای کمک به دانشآموزان در فرصت های یادگیری داریم. ما برای ایجاد یک محیط پشتیبانی برای یادگیری زبان کوشش میکنیم و هدف ما کمک به همه ی تحصیل کنندگان برای بهتر شناختن انگلیسی است.

چطور با ما تماس بگیرید

اگر میخواهید با ما تماس بگیرید، لطفا به وب سایت ما با آدرس www.enonline.ir مراجعه کنید. شما اطلاعات تماس ما را پیدا خواهید کرد، همچنین یک لیست از رویدادها و فعالیت های آتی نیز وجود دارد. شما همچنین میتوانید به ما در شبکههای